Babacan: TUSKON’un Ufuk Açan Çalışmalarını Yakından İzliyoruz

TUSKON Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Rızanur Meral Başkanlığında, Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette TUSKON’un bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve planlanan çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ziyarette Sayın Bakanımıza, Yönetim Kurulu Başkanımız Rızanur Meral tarafından TUSKON’un yapacağı ve yapmakta olduğu programlar hakkında bilgi verildi. Ülkemizin Afrika’daki elçiliklerinin sayısını hızla artırması, için öncelikli olarak Kamerun, Tanzanya, Angola, Mozambik ve Fildişi’nde elçilik açılması ve Afrika’dan ülkemize gelmek isteyen işadamlarının vize başvuru süreçlerinin hızlandırılması taleplerimiz iletildi.
- TUSKON Sayın Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Ayrıca, ziyaret esnasında Sayın Bakanımız, yönetim kurulumuz tarafından bir önceki dönemde yürüttüğü Devlet Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği fevkalade başarılı çalışmalarından ve şu an yürütmekte olduğu Dışişleri Bakanlığı görevindeki performansından dolayı tebrik edildi. Görüşmede Dışişleri Bakanımız Sayın Ali Babacan "TUSKON'un ufuk açan faaliyetlerini yakından izliyor ve tebrik ediyoruz" dedi.

23 11.2007,  Ankara

Äğóãèå Íîâîñòè
Деловой форум, чтобы повысить Турецкo-Российский
Заседание Российско-Турецкого Делового Совета
Краснодарский край-Турция: сближая народ
Деятельность Российско-Турецкого Делово
Бизнес-мост: Казахстан-Турция
Турецкое «российское лобби»
Новые Инвестиции - в Укрепление Дружбы Кубани и Турции
Hовосибирские Предприниматели Поедут на Mеждународный Форум
Торговый Mост Турция-Евразия II
Мост Bнешней Торговли
Российско-Турецкий Бизнес-форум
Мост к Сотрудничеству
Между Турцией и Евразией
КБПТ» «TUSKON»

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå